Zasakovacie rošty pre spevnené povrchy AS-TTE

Každý deň je nahradených niekoľko hektárov zelene spevnenými plochami, čo má za dôsledok väčšiu produkciu CO2 a urýchlenie odtoku vody z lokality kanalizáciou. Tým je narušená miestna mikroklíma, prirodzený vodný režim a sú vytvorené vhodné podmienky na vznik povodní počas zrážok.

Protiopatrením takýchto negatívnych javov sú prvky tzv. modro-zelenej infraštruktúry. Medzi najvýznamnejšie prvky patria zelené priepustné povrchy, ktorých realizácia nebola v minulosti po praktickej stránke dobre zvládnutá. Betónové prvky nadmerne zahrievajú a vysušujú povrch a potrebné podkladové vrstvy neumožňujú dobrú komunikáciu vody a zelene. Systém AS-TTE ROŠTY® svojimi vlastnosťami tieto nedostatky odstraňuje, je riešením priepustného spevneného povrchu využívaným najmä v západnej Európe kvôli jeho ekologickým výhodám a estetickému vzhľadu.

Systém AS-TTE ROŠTY® je certifikovaný spoločnosťou TÜV (Nemecko) a testovaný vzhľadom na ochranu životného prostredia. Konštrukcia bola testovaná spoločnosťou LWG.

AS-TTE ROŠTY
Na kompenzáciu emisií ekvivalentov CO2 (CO2e) podporujeme projekty na ochranu klímy v Indii a Brazílii (ďalšie informácie nájdete v letákoch nižšie).

Spevnený (dláždený) systém AS-TTE ROŠT je určený pre vysoko vysoko intenzívnu prevádzku a zaťaženie (napríklad pre komunikácie s automobilovou dopravou, silne frekventované jazdné pruhy a parkovacie miesta). Dlažbu je možné osadiť dodatočne, alebo dodať s už osadenými betónovými blokmi (skôr výnimočne).

Výrobok AS-TTE ROŠT so zatrávnením je určený pre priemernú intenzitu premávky a zaťaženie vegetácie (napríklad vjazdy do požiarnych staníc, nie príliš frekventované jazdné pruhy a parkovacie miesta). AS-TTE ROŠT sa na účely ozelenenia dá použiť dvojakým spôsobom, zatrávnenie možno vykonať výsevom trávy alebo osadením roštov s už vypestovanou trávou (ako zatrávnený prefabrikát).

Výrobok AS – TTE rošt s mäkkou výstužou je vhodný na použitie do maštalí pre kone, okolo bazéna alebo na detské a športové ihriská. Táto výstuž má jednoduché a hygienické čistenie, je odolná voči moču a iným chemikáliím, protišmyková, tepelne izolačná a  jednoduchá na pokládku.

Používané podkladové vrstvy obsahujú sorbenty, ktoré zabezpečujú zachytávanie nerozpustených látok a uhľovodíkov. Ich postupný rozklad je zabezpečený pôsobením mikroorganizmov, ktoré majú (práve vďaka prítomnosti znečisťujúcich látok) optimálne podmienky pre svoj rast.

Systém AS-TTE ROŠTY ®  sa dá použiť aj ako jedna z podkladových vrstiev (ukrytá) pre spevnenie podložia napríklad tam, kde je podmočený terén. Často sa využíva na spevnenie chodníkov v CHKO.

Systém AS-TTE ROŠTY ®  je často používaný architektmi, projektantmi a profesionálnymi záhradníkmi pre riešenie parkových úprav a spevnených športovísk.

 

AS-TTE ROŠTY ® predstavujú inovatívnu a veľmi ekologickú formu spevňovania povrchov. Ich použitím je možné zabezpečiť ako dopravnú funkciu, tak aj prirodzený vodný režim a ďalšie ekologické aspekty. Sú vhodné na rozsiahle parkovacie plochy, ale aj pre malé odstavné plochy pri domoch.

Vďaka priestorovému spojeniu roštov dochádza ku zníženiu tlaku na korene stromov, čo je podstatné pre ich rast. Nedostatočná ochrana koreňov je často príčinou úmrtia stromov (častejšie ako nedostatkom vlahy).