Využívanie zrážkových vôd

Dažďová voda môže po minimálnej úprave nahradiť v mnohých prípadoch vodu pitnú (úžitková voda na splachovanie záchodov, upratovanie, umývanie vozidiel), v prípade závlahy je potom dokonca aj vhodnejšia ako pitná. Zvyčajne je zrážková voda schopná nahradiť až 50% pitnej vody. Za určitých podmienok a stále častejšie sa používa aj na osobnú hygienu, najmä tam, kde je pitnej vody nedostatok.

Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %

Voda zo strechy je zachytená odkvapom a cez mechanický filter nateká do zásobníka zrážkovej vody. Nezachytený prebytok odteká prepadom do vsaku alebo do kanalizácie. Voda určená na využitie v budove je potom čerpaná do rozvodu úžitkovej vody a použitá na splachovanie záchodov, prípadne na závlahu. V prípade nedostatku zrážkovej vody je do systému dopúšťaná pitná voda a to tak, aby nedošlo k prepojeniu rozvodu pitnej a úžitkovej vody.

Jedným z možných spôsobov, ako naplniť vízia udržateľnosti, je recyklácia použitej vody. Najľahšie a zároveň aj najekonomickejšie sa dajú recyklovať ľahké šedej vody (najmä vody z kúpeľní) na tzv. biele vody (úžitková / prevádzková voda na splachovanie toaliet, umývanie podláh, závlahu a pod.). Takto sa dá ušetriť až 50 % pitnej vody s návratnosťou investície do 10 rokov. Používané technológie na recykláciu šedých vôd sú overené, nenáročné a možno ich automatizovať a kontrolovať aj na diaľku.

Na vlastné účely a účely splachovania obvykle stačí mechanické predčistenie zrážkových vôd. Pre verejné budovy a použitie pre hygienické účely sa odporúča úprava vôd. Obvykle stačí hygienizácia vôd – UV alebo dávkovanie chlóru, popr. i viacstupňové vo forme ultrafiltračných membrán + hygienizácia.

Asi najvhodnejšie je postupovať podľa noriem (napr. STN EN 16941-1). Z predpokladanej spotreby úžitkovej vody, z predpokladanej produkcie zrážkových vôd (plocha strechy x zrážkový úhrn) a z predpokladanej bezdažďovej doby (cca 21 dní) sa vypočíta optimálna veľkosť akumulačnej nádrže, ktorú môžeme upraviť podľa toho, aká je dostupnosť pitnej vody. Do úvahy by sme mali brať, či uvažujeme s využitím vody na závlahu (na 100 m2 sa uvažuje s 1 m3 objemu navyše).

Asi najčastejšou a najpodstatnejšou komplikáciou je nevhodná voľba nádrže v prípadoch vyššej hladiny podzemnej vody, tj. tam, kde hrozí poškodenie nádrže vztlakom (a to aj v prípade výkopu v nepriepustnej zemine a obsypu nádrže napr. pieskom). Z tohto pohľadu a z pohľadu možnosti umiestnenia nádrže do pojazdu sa volí obvykle medzi plastom a betónom.

Akumulačnú nádrž je vhodné minimálne raz za rok dôkladne vyčistiť, a to v období po peľovej sezóne (tam, kde sa peľ vyskytuje) alebo na začiatku jarnej sezóny. Zariadenia, ktoré využívajú membrány, napr. na výrobu hygienicky nezávadnej vody, je možné dozorovať aj na diaľku. Častým vybavením nádrží je tiež sledovanie výšky hladiny v nádrži – mechanické alebo digitálne.

Plastové podzemné nádrže na vodu AS-REWA slúžia na akumuláciu zrážkových vôd. Nádrže je možné vybaviť filtrom na dažďovú vodu AS-PURAIN alebo filtrom hrubých nečistôt AS-PLURAFIT a doplniť prevádzkovou a monitorovacou jednotkou AS-RAINMASTER.

as rewa garden

AS-REWA je podzemná nádrž na vodu, ktorá umožňuje komplexné riešenie akumulácie a využitia dažďových vôd. Primárne slúži na zachytenie zrážkovej vody z odkvapov, ale podľa potreby môže byť využitá aj na recykláciu dažďovej vody v domácnosti alebo na zavlažovanie záhrady. Celý systém využitie zrážkovej vody v domácnosti teda vodu zachytí, vyčistí od mechanických nečistôt, akumuluje a privedie k spotrebičom. Zároveň zaisťuje odtok prebytočnej vody mimo systému a možnosť doplnenia pitnou vodou v prípade obdobia sucha.

as-purain

Filtre dažďovej vody AS-PURAIN, svojím tvarom simulujú hydraulický vodný skok, ktorý je známy z prírody. Filtre sú dodávané pre strešné plochy od 60 až cez 6000m2. Vďaka princípu vodného skoku sa filtre čistia samovoľne. Vzorom pre návrh filtra AS-PURAIN sa pre nás stala samotná príroda. Takmer v každom riečnom prúde môžete pozorovať, ako vodný skok funguje.

Ide o prechod prúdu o voľnej hladine z bystrinného do riečneho prúdenia. Voda plynule prúdi cez kameň, ktorý je vplyvom dlhoročného pôsobenia prúdu vody hladko zaoblený. Za ním nasleduje skok, v ktorom spravidla vzniká rotujúci vodný valec. Vďaka zvýšenej energii vody vo vodnom valci sú potom unášané ľahké i ťažšie častice prúdom vody do ďalšej časti filtra. Samočistiaci účinnosť AS-PURAIN filtra dosahuje 98 %.

AS-PLURAFIT PR

Filtre na dažďovú vodu AS-PLURAFIT zaisťujú čistenie dažďovej vody od hrubých nečistôt. Filtre sú určené na inštaláciu ako do nádrží na dažďovú vodu, tak aj do terénu pred akumulačnú nádrž.